Inleiding: Kies partij voor een Brasschaat op mensenmaat

Kies partij voor een Brasschaat op mensenmaat

'The new kids in town'

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 nemen we met PVDA Brasschaat voor de eerste keer deel. Met een volledige lijst én met de ambitie om minstens één verkozene te behalen. Nou ja, in een ver verleden - in 2006- kwamen we al eens op... met twee mensen op de lijst. Ondertussen is er wel heel wat veranderd. De PVDA is ondertussen nationaal gegroeid van 3000 naar 14000 leden, met twee smaakmakende volksvertegenwoordigers in het federale parlement, met Raoul Hedebouw als meest gekende boegbeeld. We richtten op vele plaatsen nieuwe afdelingen op, zowel in de bedrijven als de gemeenten.

De laatste jaren hebben we ook in Brasschaat een actieve werking, met een groeiend ledenaantal. We waren actief in de wijken met een petitie tegen de Turteltaks, ondersteunden ten volle de strijd van personeel en bewoners van Vesalius tegen de geplande privatisering van het openbaar rusthuis. We geven een krantje uit, ‘t Frank Blad, dat in meer dan 14.000 brievenbussen van Brasschaat belandt. Op onze nieuwjaarsreceptie begin dit jaar waren meer dan 100 aanwezigen. Net zoals trouwens op de boekvoorstelling Graailand van onze nationale partijvoorzitter Peter Mertens in zaal Born.

We hebben dus niet stilgezeten en zijn klaar voor de volgende uitdaging: de gemeenteraadsverkiezingen. We spiegelen ons daarbij ook aan die gemeenten waar we reeds PVDA verkozenen hebben, en leren uit hun ervaringen.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2012 was de PVDA de grote verrassing in de stad Antwerpen. Authentiek links werd de op drie na grootste partij van de stad en kwam meteen met vier gemeenteraadsleden in de raad. Zij waren toen de New Kids in Town, de nieuwkomers op ‘t stadhuis. Na vijf jaar oppositie op ‘t Schoon Verdiep riep de pers hen uit tot ‘oppositiekampioen’.

Belangrijker is dat PVDA Antwerpen niet alleen oppositiekampioen was op ‘t Schoon Verdiep, maar vooral ook in de wijken, onder het volk. Zij hebben de sociale golven in de stad een megafoon gegeven en alle sociale ideeën versterkt die leven en broeden in de stad.

Bij de PVDA noemen we dat: straat-raad-straat. Met een luisterend oor pikken we problemen op in de wijken (straat). Die brengen we dan op de gemeenteraad, waar we ook een oplossing voorstellen (raad). Dat debat koppelen we dan opnieuw terug naar de wijk (straat). En ondertussen mobiliseren we mensen om niet af te wachten, maar zélf de dingen te veranderen. Kleine dingen en grote dingen.

Wij vertellen niet tegen de mensen: ‘we lossen het wel voor je op’, zoals de andere partijen. We zeggen: ‘Kom in beweging, voer actie, laat je horen, verander zelf mee de gemeente’. Daar werken we ten volle aan mee. In de gemeenteraad willen we de sociale megafoon worden van de werkende mensen, de jongeren en van de mensen die het moeilijk hebben.

Geen gerommel in de neoliberale marge

We willen geen gerommel in de neoliberale marge, maar een grondige wijziging van het gemeentelijk beleid. Wij kiezen partij voor een gemeente op mensenmaat, een gemeente die niet te koop is aan de hoogste bieder, maar die zich organiseert en werkt voor de noden van haar inwoners. We kiezen partij voor een gemeente die niet palavert over betaalbaar wonen, maar er ook echt een punt van maakt.

We kiezen partij voor een gemeente waar armoede geen kans meer krijgt, een schandvlek voor een rijke gemeente als Brasschaat. We kiezen partij voor een gemeente waar iedereen meetelt, zonder tweederangsburgers, zonder angst, zonder racisme en zonder verdeeldheid. Wij kiezen partij voor een gemeente waar niemand gezondheidszorg moet uitstellen om financiële redenen, mét wijkgezondheidscentra die laagdrempelig en gratis zijn.

We kiezen partij voor een gemeente die zorgt voor haar oudere bewoners, met betaalbare en kwalitatieve opvang, zowel in het rusthuis als in ouderenwoningen op maat. We kiezen partij voor een gemeente die het verkeer uit de knoop haalt en resoluut kiest voor verkeersveiligheid voor voetgangers en fietsers, en voor openbaar vervoer, ook naar het werk.

Wij willen geen komma’s veranderen, wij willen de gemeente veranderen. Wij zijn niet bezig met de postjes en de macht verdelen. Wij zijn bezig met een andere visie op de gemeente. Om ons gemeentelijk programma te maken, hebben wij de ‘Grote Bevraging’ georganiseerd bij 858 Brasschatenaren. We trokken daarvoor een tiental zaterdagen op rij de wijken van Brasschaat in, stonden op de markt, bevroegen buren en vrienden. Wij toetsen ons programma, we betrekken de mensen. Er is geen enkele partij die dat doet zoals wij.

De Grote Bevraging: unieke stadsdialoog met achthonderdvijftig Brasschatenaren

In september 2017 startte de PVDA haar campagne voor de Brasschaatse gemeenteraadsverkiezingen met de Grote Bevraging.Vijf maanden lang trokken we door het herfst- en winterweer de straat op om een veertigtal programmapunten voor te leggen.

Maar liefst 858 mensen namen de tijd om hun gedacht te geven wat anders moet in de parkgemeente. Zij kregen vragen over tien thema’s: armoede, gezondheidszorg, mobiliteit, wonen, groen, duurzaamheid, democratie, jeugd, cultuur en investeren.

De deelnemers werd gevraagd de drie belangrijkste gemeentelijke thema’s aan te geven en voor tien thema’s uit vier voorstellen het beste te kiezen. Heel wat respondenten deden ook zelf nieuwe voorstellen. Verder moesten ze aangeven in welke mate ze akkoord gingen met twee stellingen over het gemeentelijk beleid.

Het merendeel -72 procent- vulde een papieren exemplaar in, de rest online. Het overgrote deel van de bevragingen gebeurde in de verschillende wijken van Brasschaat. Onze vrijwilligers trokken deur aan deur in Maria-ter-Heide, Mariaburg, Bethanie, Driehoek, Kaart en Centrum. Door het vrij grote aantal respondenten zijn de resultaten van onze Grote Bevraging dan ook heel relevant voor wie Brasschaat een warm hart toedraagt.

Armoedebestrijding is topprioriteit voor de Brasschatenaar

Goed 51 procent zet armoede bij de top drie van de belangrijkste thema’s. Dat is zo bij alle leeftijden en bij alle beroepsgroepen. De empathie bij de Brasschatenaren is alvast groot en dat geldt ook voor wie niet zelf rechtstreeks met armoede te maken heeft. Iedereen wil dat het volgende gemeentebestuur prioritair inzet op armoedebestrijding.

Na armoede volgen twee thema’s die door meer dan 40 procent van de deelnemers in de top drie zijn geplaatst: groene gemeente (42 procent) en gezondheid (40 procent). Wonen (28 procent) en mobiliteit (27 procent) volgen als vierde en vijfde.

Brasschatenaar wil echt inspraak en zorginstellingen in openbare handen

In de Grote Bevraging werden ook twee stellingen voorgelegd. Bijna vier vijfde van de respondenten (79 procent) gaat akkoord met de stelling ‘De gemeente moet echte inspraak organiseren vóór de start van elk belangrijk project’. Het zit de Brasschatenaar hoog dat het gemeentebestuur projecten uitwerkt zonder echte inspraak.

Meer dan twee derde van de Brasschatenaren (70 procent) gaat akkoord met de stelling ‘Zorginstellingen mogen niet aan de privé overgelaten worden’. De PVDA voerde de afgelopen jaren, samen met het personeel, de syndicale afgevaardigden en de bewoners strijd tegen de dreigende privatisering van Vesalius. We wilden met de bevraging polsen naar het draagvlak van deze acties. Dat draagvlak blijkt erg groot te zijn. De Brasschatenaren slikken de commercialisering van de zorg niet.

De populairste voorstellen

Ook bij de keuze van voorstellen per thema dragen uitgesproken sociale en ecologische maatregelen de goedkeuring van veel Brasschatenaren weg. Met voorop ‘Betaalbare rusthuizen, senioren- en serviceflats’, met maar liefst 64 procent bij het thema ‘gezonde gemeente’. Ook bij het thema ‘investerende gemeente’ scoorde ‘Rusthuis Vesalius moet betaalbaar, kwaliteitsvol en openbaar blijven’ meer dan 50 procent. Zo’n 57 procent duidde ‘Veilige en verzorgde fiets- en voetpaden’ aan als belangrijkste bij het thema mobiliteit. Leegstand van woningen en winkelpanden kan niet gepruimd worden bij 34 procent van de respondenten.

De gegevens van de Grote Bevraging werden in dit gemeentelijk programma verwerkt. Het is jouw programma.

 

Rob Eeman

Lijsttrekker PVDA Brasschaat